Disclosure of Affiliation:
Nikolaos Papanikolopoulos, PhD
University of Minnesota